Projektų įgyvendinimo skyriaus inžinierius (-ė)

Kelmė, Kuršėnai, Šiauliai
Galioja iki: 2023-06-16
Aukštasis universitetinis / neuniversitetinis išsilavinimasDarbo patirtisKompiuterinis raštingumas

Mūsų klientė – sėkmingai dirbanti įstaiga, kurios veikla – atliekų tvarkymas, į savo komandą Šiauliuose kviečia iniciatyvų, organizuotą, lengvai bendraujantį ir informaciją greitai įsisavinantį naują komandos narį.

Jūsų kasdieninė veikla darbe būtų:

 • užtikrinti Įstaigos veiklai reikalingos statybos ir jos priežiūros techninės dokumentacijos parengimą, aiškinimą, statybų ir turimų statinių priežiūrą ar jos organizavimą bei sukurto turto įregistravimą;
 • veikti Įstaigos vardu, visų joje įgyvendinamų projektų sutarčių vykdymo laikotarpiu, visais statybų klausimais;
 • atlikti visas funkcijas, susijusias su projektavimo darbų organizavimu, tvarkyti visų Įstaigos įgyvendinamų statybos projektų techninę dokumentaciją;
 • pagal kompetenciją ir galimybes užtikrinti savalaikį techninės dokumentacijos, defektinių aktų, medžiagų, paraiškų sudarymą ir jų vykdymą;
 • pagal kompetenciją sekti darbų vykdymą, paslaugų teikimą ir prekių pristatymą sutartyse numatytais terminais;
 • atstovauti Įstaigą vykdant statybų techninę priežiūrą (palaikyti ryšius su tiekėjais / rangovais, lankytis objektuose, tikrinti statybos darbų žurnalų pildymą, teikti pastabas statybos techninės priežiūros ataskaitoms, teikti pastabas dėl rangovų atliekamų darbų eigos ir pan.), įgyvendinant projektus;
 • tvirtinti su Įstaigos veikla susijusių statybos planų ir darbo grafikus, užtikrinti jų sudarymą ir savalaikį vykdymą, derinti ir rengti reikalingas ataskaitas;
 • pagal kompetenciją rengti technines specifikacijas techninės dokumentacijos parengimui ar statybos darbų vykdymui (jeigu nėra nupirktos paslaugos viešųjų pirkimų būdu);
 • dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų darbe (dalyvauti rengiant pirkimo dokumentus, atsakymus tiekėjams pirkimų metu ir pan.);
 • organizuoti užbaigtų objektų statybos užbaigimo pridavimo procedūras, nekilnojamojo turto įregistravimą VĮ Registrų centre;
 • vykdyti kitas teisėtas nenuolatinio pobūdžio Įstaigos ar Administracijos vadovo užduotis bei pavedimus, susijusius su pareigybės aprašymu.

Ko tikimės iš jūsų:

 • turėti aukštąjį ar jam prilygintą inžinerinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 3 metų statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovo darbo patirtį ir kvalifikaciją: turėti suteiktą teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;
 • turėti suteiktą teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;
 • išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius atliekų surinkimo ir sąvartynų eksploatavimo specifiką, Aplinkos apsaugos ministro įsakymus, statybų techninius reglamentus, kitus teisės aktus, susijusius su atliekų tvarkymo sritimi;
 • privalo žinoti Įstaigos veiklos sritis, teikiamų paslaugų technologiją, specifiką;
 • privalo žinoti Įstaigos gamybinius pajėgumus, įrenginių ir/ar pastatų techninį stovį;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles;
 • išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis, pasižymėti organizuotumu, iniciatyvumu, sąžiningumu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

Jūsų laukia:

 • Įdomus ir atsakingas darbas stabilioje įstaigoje;
 • Galimybė tobulėti ir būti įvertintam;
 • Iniciatyvą ir idėjas palaikantis vadovas bei puiki kolegų komanda.

Atlyginimas: 2300 – 2450 € bruto (yra galimybė gauti priedą už papildomus darbus ir iniciatyvas).

Mes užtikriname Jūsų duomenų konfidencialumą. Tik gavę Jūsų sutikimą CV perduosime Klientui. UAB ,,Personalo valdymo sistemos“ yra įregistruota asmens duomenų valdytoju valstybės registre.

Prašome siųsti savo CV su nuoroda „Inžinierius“ el. paštu info@pvsistemos.lt